chương trình cầy lots - đánh scalping Lots nhiều 
Lý thuyết vùng lừa
Phát triển lý thuyết dẫn hướng
Hedging an toàn 
nhồi lots dựa trên khối lượng
lời và nhồi lots tiếp phần lãi 

  • cầy lots
  • Đạt số lots như ý 
  • Rút vốn bất kỳ lúc nào
  • Vừa lãi vừa có lots 

số lót nhồi = tổng lãi + lots

có 2 gói : Noloss + 7355 tại ZEN dựa trên Hedging System 

7355

Noloss

Vào nhóm 

Hỗ trợ khách hàng 

Gửi hợp đồng 

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

©2016 Allrights reserved zen group

www.zen.com.vn  Quy tụ thành công 

Address: Tòa nhà ZEN Imperia Tầng 5 - 143
Nguyễn Huy Tưởng - Thanh xuân - Hà nội 

Hotline: + 0987732228
Email : info@zen.com.vn
www.zen.com.vn

Đăng ký

nhóm copy money

ĐĂNG KÍ NHẬN TƯ VẤN GÓI NOLOSS TRONG ZEN GROUP

Các giải pháp về Noloss system

Đăng ký hỗ trợ